PRAVIDLA ÚČASTI V PROJEKTU HLEDÁ SE NOVINÁŘ.

Organizátor projektu: Člověk v tísni, o. p. s., se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2, kontakt: eva.lukasova@jsns.cz, telefon: +420 222 350 847, kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@clovekvtisni.cz

  • Během celé doby trvání projektu budou pořizovány fotografie a videozáznamy, které budou ve spojení se skutečnými jmény účastníků a případně i jejich dalšími údaji použity pro propagaci projektu a pro účely soutěže, a to zejména na webu hleda.se, www.jsns.cz, na facebookové stránce projektu, na instagramové stránce projektu, v YouTube kanálu projektu, jakož i v médiích (včetně internetových – seznam.cz). Odesláním přihlášky účastník souhlasí se zachycením svých osobnostních atributů (podoby a hlasu) na fotografiích i videu organizátorem a se zveřejněním a šířením těchto materiálů (i ve spojení s osobními údaji v rozsahu: jméno, příjmení, věk, název města/obce, kde účastník bydlí) zejména v rámci propagace projektu a soutěže.
  • Informace o zpracování osobních údajů účastníka uvedených v přihlášce, jakož i získaných od účastníka v průběhu projektu

Osobní údaje účastníka bude organizátor (správce osobních údajů) zpracovávat za těmito účely:

  • pro účely plnění smlouvy o účasti v soutěži (veřejná prezentace a propagace projektu, informování veřejnosti o projektu, informování účastníka o projektu a jeho průběhu),
  • pro účely oprávněných zájmů organizátora (nábor do dalších ročníků projektu, informování účastníka o událostech, které by ho mohly zajímat, zvaní účastníka na tematicky blízké akce).

Údaje jsou poskytovány na dobu trvání smlouvy a dále po dobu 1 roku od ukončení daného ročníku soutěže. Pokud jde o osobní údaje v podobě fotografií a videozáznamů, tyto může organizátor používat po dobu trvání projektu Hledá se novinář a dalších 10 let po jeho skončení.

Osobní údaje může organizátor předávat třetím osobám, je-li to potřebné k realizaci projektu.

Zpracování osobních údajů je prováděno organizátorem, osobní údaje však pro organizátora mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Google Inc., BeeInside s.r.o., dále zpracovatelé uvedení výše v předchozím bodě.

Základní práva účastníka jako subjektu údajů:

  • právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje organizátor zpracovává,
  • právo požadovat po organizátorovi vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • právo vyžádat si u organizátora přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
  • právo požadovat po organizátorovi výmaz těchto osobních údajů,
  • právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na organizátora nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.